Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo państwa to termin i kryjące się pod nim pojęcie właściwe każdemu państwu, bezpieczeństwo narodowe rozszerza istotę bezpieczeństwa państwa o wartości i potrzeby bliskie jednostce i różnym grupom społecznym, a w konsekwencji działania na rzecz ich realizacji. Zasadniczą formą a jednocześnie funkcją organizacyjną gwarantujących bezpieczeństwo pomyślnego rozwoju narodu jest powszechna ochrona i obrona narodowa.

Ochronę i obronę narodową można rozpatrywać co najmniej w kilku znaczeniach. Po pierwsze, jako część organizacji państwa, obejmującą przygotowanie społeczeństwa, sił zbrojnych, zasobów i terytorium do zapobiegania, przeciwdziałania, ochrony i obrony całego narodu przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego. Każda z omawianych dziedzin bezpieczeństwa nie jest zbiorem odrębnym. Ścisłe związki występujące między nimi sprawiają, że jedynie dla celów poznawczych mogą być rozpatrywane rozdzielnie, lecz jeśli weźmie się pod uwagę zasadniczy podmiot takiego bezpieczeństwa – państwo, to dochodzi wówczas do swoistego zjawiska naczyń połączonych.

Zgodnie z powyższymi słowami bezpieczeństwo narodowe jest całością, złożoną z różnych zjawisk, sytuacji, stanów rzeczy wzajemnie się uzależniających i wymagających podejścia holistycznego. W takim ujęciu określona sytuacja musi być rozpatrywana przez pryzmat interesów bezpieczeństwa narodowego, a także postrzegana, jako źródło wywołujące konsekwencje w różnych dziedzinach działalności państwa. Ochrona i obrona narodowa stanowi sumę wszystkich wojskowych i cywilnych zabezpieczeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa wobec zagrożeń godzących w bezpieczeństwo narodowe.

Analiza uwarunkowań przestrzeni bezpieczeństwa zestawiona z interesami UE pozwala zidentyfikować główne cele polityczne. Ogólne cele strategiczne, jakie stawia sobie UE zostały zapisane w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Jednak wydaje się, że wskazanie celów politycznych wymaga szerszej analizy tego, jaka jest ogólna wizja UE w aspekcie bezpieczeństwa, jej misji międzynarodowej, co wynika z aspiracji politycznych. Unia Europejska będzie się starała wzmocnić bądź choćby utrzymać swą pozycję na arenie międzynarodowej. W tym celu będzie podejmowała z jednej strony działania umacniające ją od wewnątrz – wewnętrzna spójność wydaje się jedyną i niespotykaną gdzie indziej na świecie siłą, gdyż państwa jednoczy dobrowolna współpraca i rezygnacja z części prerogatyw państwowości na rzecz budowania szerszego mechanizmu bezpieczeństwa i obrony.

You may also like...