Wady a zalety życia w Warszawie

Wśród pozytywnych aspektów życia w Warszawie warto wymienić bezpieczeństwo, dużą liczbę parków oraz brak zakłóceń w ruchu drogowym. Pozytywnym aspektem jest również poprawiająca się infrastruktura w mieście oraz organizowane przez miasto różne imprezy plenerowe. Władze miasta starają się inwestować w turystykę, modernizując centrum miasta, budując deptaki i chodniki. Warszawa jest, w opinii wielu osób przyjemnym miejscem do zamieszkania.

Pozytywnym aspektem jest również rozpowszechniająca się wśród mieszkańców moda na jazdę na rowerze. Władze miasta starają się to wspierać, tworząc nowe ścieżki rowerowe. Warto także zauważyć inne pozytywne działania prowadzone w mieście, do których można zaliczyć: efektywne wykorzystanie środków unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, budowanie placów zabaw oraz boisk sportowych. Jednym z najpoważniejszych problemów, wskazywanych jest bezrobocie oraz zubożenie mieszkańców, które ściśle wiąże się z brakiem pracy. Stosunkowo dużo mieszkańców gminy nie ma pracy, co spowodowane jest, między innymi, obecnym kryzysem, upadkiem przemysłu w mieście, ale również trudną sytuacją na rynku pracy w Łodzi i okolicach, a także niewystarczającymi działaniami mającymi przyciągnąć dużych zagranicznych i krajowych inwestorów.

Wraz z wiekiem zmieniają się problemy występujące wśród młodych mieszkańców Warszawy. W szkołach podstawowych problem używania alkoholu i palenia papierosów praktycznie nie występuje. Problemem natomiast jest uzależnienie od komputera, a w szczególności od gier komputerowych. W gimnazjach umiarkowanie rozpowszechnione jest picie alkoholu, nieco bardziej – palenie papierosów. Minusem jest również agresja, szczególnie pojawiająca się w podczas korzystania z komunikatorów, takich, jak Facebook.

Problemem, który występuje zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum, jest wagarowanie W Warszawie widoczna staje się polaryzacja mieszkańców na biednych oraz zamożnych. W mieście podział występuje również w przypadku szkół – zamożne rodziny posyłają swoje dzieci do elitarnego liceum, natomiast szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe, w zdecydowanej większości przyjmują dzieci z rodzin uboższych, często patologicznych i dysfunkcyjnych. W szkołach tych występują zupełnie odmienne problemy wśród młodzieży.

You may also like...