Wyłączenie prawa, czyli odstąpienie od umowy

Ustawodawca zdecydował się również wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy, konsument wyraźnie zażądał, aby w celu wykonania pilnej naprawy lub konserwacji przedsiębiorca do niego przyjechał. Najważniejszą przesłanką jest to, że konsument musi wyraźnie zażądać przyjazdu, więc dla spełnienia tego punktu ustawy nie będzie możliwe jeśli przedsiębiorca sam zaproponuje przyjazd.

Kolejną cechą jest to, że musi być określony cel przyjazdu przedsiębiorcy, a więc pilna naprawa lub konserwacja. Pilność naprawy ocenia subiektywnie sam konsument, który przekazuje informacje przedsiębiorcy. Może tutaj zaistnieć sytuacja gdy dana usterka nie była pilna do naprawy, jednak dla konsumenta konieczne było jej natychmiastowe wykonanie. Punkt ten dotyczy ochrony interesów przedsiębiorcy, który nie może zdiagnozować usterki a jedynie ocenić ją z opisu konsumenta. Przez pojęcie naprawy należy rozumieć usunięcie wszelkich usterek tak, aby przywrócić rzecz do stanu używalności, natomiast konserwacja oznacza działania mające na celu zachowanie jakiejś konkretnej rzeczy w dobrym stanie, a więc zapobieganie konieczności naprawy.

Warto tutaj zauważyć, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli konsument wezwie fachowca w celu naprawy konkretnej rzeczy. Jeśli fachowiec ten wykona jakąś czynność przy okazji naprawy tej konkretnej rzeczy wtedy prawo do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało w stosunku do tego świadczenia wykonanego przy okazji. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy następuje również w sytuacjach, w których przedmiotem świadczeń są nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu. Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w chwili otwarcia przez konsumenta opakowania. Punkt ten dotyczy treści cyfrowych dostarczanych na nośnikach materialnych i nie ma tutaj znaczenia czy będzie to płyta CD, DVD, karty pamięci lub klucze USB.

Istotne jest to, że musi on być dostarczony w zamkniętym opakowanie, a więc w takim po którego otwarciu pozostanie widoczny ślad. Może to być naklejka w miejscu, w którym otwiera się opakowanie lub folia, w której znajduje się dany nośnik. Warto zwrócić uwagę, że przepis ten obejmuje tylko nagrania dźwiękowe lub wizualne, oraz programy komputerowe, a więc każda inna treść cyfrowa jak np. pliki tekstowe nie będą podlegać wyłączeniu.

You may also like...