Zakład opiekuńczo-leczniczy małopolskie a sektor finansów publicznych

Zakład opiekuńczo-leczniczy małopolskie

Spośród tych czterech organizacyjnych form jednostek sektora finansów publicznych największe znaczenie mają jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe. Te pierwsze są podstawową formą organizacyjną sektora finansów publicznych. W Polsce jest ich kilkanaście i gospodarują one dochodami przewyższającymi 80% całości dochodów budżetu państwa (znaczną część ich dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa), a ich wydatki przekraczają 2/3 wydatków budżetu państwa, jeżeli chodzi o zakład opiekuńczo-leczniczy małopolskie.

Zakład opiekuńczo-leczniczy na Śląsku

Należą do nich cztery fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi (FUS, Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny) oraz cztery o charakterze socjalnym (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Kombatantów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz fundusze: Nauki i Technologii Polskiej, Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, Rozwoju Kultury Fizycznej. Promocji Kultury, Reprywatyzacji, Restrukturyzacji Przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Wsparcia Policji, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Pomocy Postpenitencjarnej, Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Zakład opiekuńczo leczniczy w Krakowie

Na uwagę zasługują też dwie inne formy organizacyjno-prawne, mianowicie zakłady budżetowe i środki specjalne. Ich tworzenie – na długo zresztą przed zmianami gospodarczymi zapoczątkowanymi w Polsce w 1990 r. – było wyrazem podziału finansów publicznych. Chociaż istnienie zakładów budżetowych, a przede wszystkim środków specjalnych, godzi w zasady jednolitości, przejrzystości i jawności finansów publicznych, dawne środki specjalne były (a przyszłe rachunki specjalne oraz fundusze motywacyjne będą) wykorzystywane głównie na różne pozasystemowe podwyżki płac, nagrody lub premie specjalne. Nic więc dziwnego, że nawet w Ministerstwie Finansów oraz w Najwyższej Izbie Kontroli, tj. w dwóch instytucjach jak żadne inne zainteresowanych przestrzeganiem zasad finansów publicznych oraz powołanych do pilnowania ich przestrzegania tak jak dawnej istniały środki specjalne, tak pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych powstają odpowiednie rachunki dochodów własnych i fundusze motywacyjne.

Pojęcie gospodarki finansowej odnosi się zwykle do jednostki organizacyjnej, która w świetle prawa finansowego może być jednostką sektora finansów publicznych lub pozostawać poza tym sektorem. Z prawnego zaś punktu widzenia jednostki organizacyjne mają różne formy prawne, która wyróżnia się w prawic finansowym (jednostki budżetowe, instytucje budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, państwowe i samorządowe osoby prawne zaliczone do sektora finansów publicznych). Jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami organizacyjnymi zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych, do których odnoszą się publiczne środki pieniężne, nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w sposób dowolny, i to nawet wtedy, gdy są jednostkami samodzielnymi pod względem prawnym i majątkowym. Gospodarka finansowa środkami publicznymi podlega reglamentacji prawnej, którą wyrażają przepisy prawa finansowego. Reglamentacja praw na gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych ma zarówno formę wspólnych zasad ogólnych finansów publicznych i wspólnych dla wszystkich jednostek rozwiązań prawnych, jak też formę odrębnych zasad szczegółowych odnoszących się jednolicie zarówno do gromadzenia środków publicznych, jak i do ich wydatkowania, jeżeli chodzi o zakład opiekuńczo-leczniczy małopolskie. Odrębne zasady odnoszą się także do planowania środków publicznych oraz do kontroli ich gromadzenia oraz wydatkowania, jak jednocześnie ich posiadania (rachunki bankowe) i dokumentowania. Odrębne zasady i rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej mogą w reszcie odnosić się do różnych pod względem prawnofinansowym jednostek organizacyjnych.

You may also like...